Citation:

Lei Fan, Qing Xiao, Jianguang Wen, Qiang Liu, Yong Tang, Dongqin You, Heshun Wang, Zhaoning Gong, and Xiaowen Li. 2015. Evaluation of the Airborne CASI/TASI Ts-VI Space Method for Estimating Near-Surface Soil Moisture. Remote Sensing, 7(3):3114-3137. doi:10.3390/rs70303114

Literature information
Title Evaluation of the Airborne CASI/TASI Ts-VI Space Method for Estimating Near-Surface Soil Moisture
Year 2015
PDF This literature is not included PDF(How to submit?)